Учреждава се дружество за извършване на полети за спешна медицинска помощ по въздух (HEMS)

МС прие разпореждане за учредяване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Хели Мед Сървиз” ЕАД – София. Дружеството ще извършва полети за спешна медицинска помощ по въздух, с цел бързо транспортиране на медицински персонал или медицински доставки (оборудване, кръв, органи, лекарства), както и болни или ранени лица. Дружеството ще извършва услуга от общ икономически интерес.

За осигуряване на финансовата рамка за дейността на дружеството Министерският съвет прие Постановление, с което предвижда одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г. в размер на 3 000 000 лв., за формиране на капитала на „Хели Мед Сървиз” ЕАД – София. Това е част от мерките за изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздух, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България. Сертифицирането на всички процеси по създаването на „Системата за медицинско обслужване по въздух” (HEMS) е под надзора на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГД ГВА).

България е единствената държава член на Европейския съюз, която до този момент не разполага с въздухоплавателни средства за извършване на медицински и специализирани операции. Няма изградена национална система с координационен център за оказване на спешна медицинска помощ по въздух. Към момента са предприемани действия от различните ведомства, които на този етап не са довели до окончателни решения, поради което не са налице необходимите и правилни стъпки за реализиране на този жизненоважен проект за страната ни, който би осигурил навременна помощ при спешни и извънредни ситуации в трудно достъпни терени.

An Air Emergency Medical Service (HEMS) company is being established

The Council of Ministers adopted an order for the establishment of a single joint-stock company with state participation in the capital “Heli Med Service” EAD – Sofia. The company will carry out emergency medical assistance flights by air, with the aim of quickly transporting medical personnel or medical supplies (equipment, blood, organs , medicines), as well as sick or injured persons. The company will perform a service of general economic interest.

Черноморско крайбрежие: кръстосано обучение SOS-SEA-SAR с Агенция Морска администрация - Бургас

In order to ensure the financial framework for the company’s activities, the Council of Ministers adopted a Resolution, which provides for the approval of additional payments under the budget of the Ministry of Transport and Communications for 2022 in the amount of BGN 3,000,000, for the formation of the capital of Heli Med Service” EAD – Sofia. This is part of the measures for building a system for the provision of emergency medical assistance by air, laid down in the National Plan for Recovery and Sustainability of the Republic of Bulgaria. The certification of all processes for the creation of the “System for Medical Assistance by Air ” (HEMS) is under the supervision of the General Directorate “Civil Aviation Administration”.

Bulgaria is the only member state of the European Union, which until now does not have aircraft for carrying out medical and specialized operations. There is no established national system with a coordination center for the provision of emergency medical assistance by air. At the moment, actions have been taken by the various departments, which at this stage have not led to final decisions, which is why the necessary and correct steps are not available to implement this vital project for our country, which would provide timely assistance in emergency and emergency situations in hard to reach terrains.

Правителството одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г.

Правителството одобри Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. (ПМДРА 2021 – 2027 г.) и предстои тя да бъде официално изпратена на Европейската комисия.

Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. е с общ бюджет в размер на 237 335 486 лв., от който 70 % се предоставят от Европейският фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), а 30 % е съфинансирането от държавния бюджет на Република България.

С финансовата подкрепа по ПМДРА 2021 – 2027 г. ще се постигне развитие на един по-конкурентноспособен, по-устойчив, по-модерен сектор „Рибарство” чрез укрепване на икономически, социално и екологично устойчиви риболовни дейности и производство на аквакултури и преработка на продукти от риболов и аквакултури, чрез повишаване на енергийната ефективност, дигитализация и диверсификация на производството.

През програмен период 2021 – 2027 г. фокусът ще бъде насочен и към насърчаване на адаптирането на риболовния капацитет, осъществяване на ефективен контрол и правоприлагане в областта на рибарството, включително борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. Част от финансовият ресурс ще бъде използван за повишаване качеството на събиране на надеждни данни, с цел вземане на решения, основани на знанието. Друг основен акцент по ПМДРА 2021 – 2027 г. е защитата и възстановяването на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми. По програмата ще се подпомагат и инвестиции в устойчива синя икономика в крайбрежните и вътрешните райони, както и ще се насърчава развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури. Важен аспект от прилагането на ПМДРА 2021 – 2027 г. е и повишаване на знанията за морската среда и разширяване на морското наблюдение.

Изпълнението на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. ще допринесе за прилагането на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР), както и на морската политика на Европейския съюз.

Одобрени са допълнителни разходи по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г., приета с Постановление № 94 на Министерския съвет от 2022 г. (Обн., ДВ, бр. 41 от 2022 г.).

С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства на обща стойност 279 375 лв. за доизплащане на стипендиите отпуснати през 2021 година и за изплащане на отпуснатите стипендии и еднократно финансово подпомагане на ученици от държавните спортни училища и ученици от общински и частни училища през четвъртото тримесечие на 2021 година и първото тримесечие на 2022 година.

Необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2022 г.

Сдружението “Специализиран отряд за спасяване” ще проучи района около Бургас за създаването на Тренировъчна база за морско спасяване и развиването на сигурността на морското дело.

Иван Кристоф

Черноморско крайбрежие: кръстосано обучение SOS-SEA-SAR

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *